Zasady rekrutacji do SP

 

Nabór uczniów na rok szkolny 2014/2015 rozpocznie się 24 lutego 2014 roku. Przyjmujemy wnioski o przyjęcie do szkoły dzieci do klasy pierwszej, drugiej, trzeciej i czwartej.

 

Warunki przyjęcia do Szkoły Podstawowej:

1. O przyjęciu do szkoły decyduje:

a. wiek dziecka;

- do klasy I przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci urodzone w roku 2007

- do klasy I mogą być przyjęte dzieci z rocznika 2008.

b. kolejność zgłoszeń;

c. kompletność dokumentacji wymaganej do rekrutacji;

d. podpisanie umowy na świadczenie usług edukacyjnych na okres 6 lat;

d. wpłata wpisowego w wysokości 300 zł w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy (w przypadku rezygnacji wpisowe nie podlega zwrotowi) na podany rachunek bankowy:

Nr rachunku: 02 1160 2202 0002 0986 9968

Właściciel rachunku: ZS im. Macieja Płażyńskiego

Tytuł przelewu: Wpisowe SP Nazwisko Imię Kandydata

 

2. Dokumenty wymagane do przeprowadzenia procesu rekrutacji:
- wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły,
- kompletnie i rzetelnie wypełniony kwestionariusz ankiety dla rodziców

- kopia aktu urodzenia,

- świadectwo ukończenia przygotowania przedszkolnego (w przypadku dzieci, które uczestniczyły w przygotowaniu przedszkolnym),

- opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej dotycząca psychofizycznej dojrzałości do podjęcia nauki w szkole podstawowej (w przypadku dzieci 6-letnich, które nie ukończyły przygotowania przedszkolnego).

 

3. W jednej klasie nie może być więcej niż 15 uczniów (w szczególnie uzasadnionych przypadkach +1uczeń).

 

4 .W roku szkolnym 2014/2015 będzie utworzona klasa integracyjna dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi.

 

5. Nauka w Niepublicznej Szkole Podstawowej "Małe Morze" jest odpłatna.

Rodzice zobowiązani są do:
a. podpisania umowy o świadczenie usług edukacyjnych;

b. terminowego uiszczenia opłat wynikających z umowy;

c. zakupu podręczników;

d. zakupu stroju szkolnego;

e. opłacenia ubezpieczenia NWW

 

6. O przyjęciu ucznia do szkoły decyduje dyrektor szkoły.

 

7. Dyrektor ustala listę uczniów klas 1

 

8. Dyrektor może nie przyjąć ucznia do szkoły, jeśli szkoła nie jest w stanie zapewnić odpowiednich warunków opieki i nauczania.

 

9. Dyrektor decyduje o przydziale ucznia do danego oddziału biorąc pod uwagę strukturę zespołu klasowego oraz warunki organizacyjne szkoły.

 

10. Miesięczne czesne wynosi 300 zł i obejmuje: podstawę programową, opiekę logopedyczną, opiekę psychologa, żeglarstwo w ramach godzin wychowania fizycznego, 3 godziny języka angielskiego, w tym 1 godzina z NATIVE SPEAKER, pobyt w świetlicy interaktywnej w godz. 7:00 – 17:00.

 

11. Miesięczne czesne płatne jest od lipca 2014 do czerwca ostatniego roku nauki w szkole.

 

12. Nabór uzupełniający trwa przez cały rok i dokonuje go dyrektor szkoły. 

 

Dokumenty należy złożyć w siedzibie organu prowadzącego szkołę ZS im. Macieja Płażyńskiego w Pucku, ul. Przebendowskiego 12 w godzinach od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku lub w siedzibie szkoły ul. Nowy świat 10

Na wszelkie pytania odpowie dyrektor Małgorzata Parylak
M. 698 685 134

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

 

 

 

Zespół Szkół im. Macieja Płażyńskiego

ul. Przebendowskiego 12, 84-100 Puck

Sekretariat Szkoły:

Tel. 668 464 984

e-mail: biuro@szkolypuck.pl